• Radio Bravo

  • Bravo Smooth Jazz

Тактичко показна вежба за Денот на пожарникарите


Почетоците на организираното противпожарство на територијата на Република Македонија датираат уште од првата половина на XVIII век. По катастрофалниот пожар на Битолската чаршија, со Повелба од румелискиот валија, на 20 Мај 1836 година, во Македонија се формираат платени служби за гаснење на пожари. Овој ден – 20 мај, по предлог на Противпожарниот сојуз на Македонија, денес се празнува како ден на пожарникарството во Македонија.
Во периодот од 1944 до 1948 година заштитата од пожари била во надлежност на народната војска. Во Март 1951 година, во поранешна Југославија, донесен е Закон за доброволни противпожарни друштва и истата година, на иницијатива на Министерството за внатрешни работи, одржано е оснивачко собрание на Противпожарниот сојуз на Македонија.
Денес, во склоп на Противпожарниот сојуз на Македонија егзистираат 98 доброволни противпожарни друштва, организирани во 39 Општински противпожарни сојузи (ОППС), а според последниот попис на членството во нив активно членуваат 2 600 доброволци.

Телефонско јавување на Часлав Јовановиќ, потпретседател на ПСМ

© Radio Bravo - Kumanovo